Building Doctors

Како што луѓето во текот на животот имаат потреба од медицински интервенции, така и кај градбите со текот на експлатација и користење па и градење се јавува потреба од „лекување“. За да може да се третира конкретно зафатена дел од телото, во медицината е неопходно најнапред да се воспостави соодветна дијагноза. Многу слична е ситуацијата и со градбите, објектите, домовите. За да знаеме што треба да превземеме за санација неопходно е да предходи ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ.

ГРАДЕЖНА ДИЈАГНОСТИКА е неинванзивно испитување кое што со помош на соодветна техничка опрема создава јасна претстава за состојбата на испитуванот објект. Овозможува утврдување на скриени дефекти кои што се невидливи со голо око или се невидливи со стандардно испитување.
Во Македонија, единствено ЦИВКОН АГИ доо, располага со целокупна опрема за вршење на ваков тип на испитувања. Опременоста ни овозможува да вршиме детална високо технолошка анализа на состојбата на живеалиштата, како и исправноста на интегрираните системи во него.
По извршеното испитување од наша страна, воедно ќе Ви биде понудено и решавање на аномалиите и дефектите кои што се утврдени со дијагностиката.