Насока

Цивкон АГИ е градежна компанија која што врз основа на долгогодишното искуство и познавање на приликите на локалниот пазар направи дискурс во својата дејност и од компанија која што е позната по специфичниот и квалитетен начин на градење се надгради во компанија која што е лидер на регионално ниво со воведувањето на услугата т.н. градежна дијагностика. Притоа организационата структира е доволно флексибилна да се прилагоди на сите предизвици и задачи.

Менаџмент тим

д-р Габриела Крстевска
Континуираната желба за стекнување нови знаења и ширењето на сопствените хоризонти довеле до тоа таа во 2016 година да се стекне со титулата Доктор на науки - Менаџмент стекнато звање при УКИМ - ИСППИ, Скопје.
Предходната титула магистер на науки - менаџмент на човекови ресурси исто така ја стекнува на ИСППИ во 2010 година. Според додипломско образование е дипломиран економист.

Наши вредности

ЦЕЛ: Oсновна цел na ЦИВКОН АГИ е воведување на нови концепт на градење во регионот кои ќе се темелат на реални показатели на квалитетот на изведбата.
На инвеститорите од Македонија и пошироко да им овозможиме да го дознаат квалитетот на градбата во која што инвестирале уште додека истиот е во изградба.

ВИЗИЈА: Ја почитуваме традицијата на вековното македонско градителство