Енергетска рамнотежа

Balance energyКако и се друго во природата, така и во објектите важи принципот на баланс на енергија. Или поедноставно кажано, вкупно потребната енергија за одржување на температурата во еден објект секогаш е еднаква на вкупните загуби на енергија од објектот, намалени за износот на енергетските печалби во објектот.

Енергетските печалби во еден објект, или таканаречените пасивни извори на енергија, се составени од: сончевата енергија, внатрешните извори на енергија и негативните топлински мостови. По правило ова се бесплатни извори на енергија.
Сончевата енергија теоретски влегува во објектот низ сите осончани површини. Во зимскиот период печалбата од соларната енергија преку ѕидовите и кровот е занемарливо мала, но треба да се посвети посебно внимание на енергијата од сонцето која може да се прими преку прозорците. За оваа цел се неопходни стакла со што повисок соларен фактор, па на тој начин низ прозорците може да се добие и до 18% од потребната енергија за одржување на температурата. Но во летниот период ваквите стакла можат да доведат до прегревање на објектот и затоа се искористува промената на аголот на сонцето во лето и во зима и се превземаат мерки за засенчување на прозорците. Во летниот период, често пати може да дојде до продор до топлинска енергија преку кровот и заради тоа е потребно да се обрне внимание на типот на покривач, како и изолираноста на кровот.
Внатрешните извори на топлина, при изградба на енергетски ефикасни објекти, не треба да се занемарат. Тука се вбројува топлината која ја испуштаат луѓето и животните, разни куќни апарати и машини, но и толината од користењето на топлата вода и готвењето. Колку и да личи занемарлива оваа енергија, може да донесе и до 12% од потребната енергија за затоплување на објектот во зимските месеци. А во летните месеци треба да се земе како топлински товар во билансот на енергии.
Придобивките од негативните топлински мостови, всушност не претставува вистинска печалба, туку може да се објаснат како подобро изолирани места од останатите делови на фасадата,  низ кои загубите на енергија се помали.Galazing Solar Gains

За подобра дистрибуција на сите овие топлински печалби низ објектот, препорачливо е да се користат системи за вентилација со рекуперација.

Сепак, овие бесплатни пасивни извори на енергија се лимитирани и најдобар начин да се намали потребата од активна енергија е да се намалат до минимум загубите на енергија. Најголем дел од загубите на енергија се одвиваат по пат на кондукција, или со пренос на топлината преку обвивката на објектот. Тука влегуваат и топлинските мостови, кои можат да учествуваат и до 15% од вкупните загуби на енергија. Затоа покрај изолацијата, неопходно е намалување или елиминирање на топлинските мостови.

Но сепак воопшто не се занемарливи и загубите кои се одвиваат по пат на конвекција, или поточно преку лошата воздухонепропустливост на обвивката на објектот или т.н. AIR LEAKAGE THERMAL LOSSES (загуби на енергија преку протекување на воздух). Овие загуби можат да изнесуваат и до 30% од вкупните загуби во еден објект, па сериозно учествуваат во буџетот за греење и ладење. Ова е феномен кој е од голема важност при постигнувањето на енергетската ефикасност, но во Македонија скоро воопшто не е предмет на обработка. Согласно законите на термодинамиката, преносот на топлината со кондукција е секогаш со правец од потопло кон поладно, додека по пат на конвекција топлиот воздух секогаш се движи нагоре. Поаѓајки од овие две правиле, можеме да заклучиме дека топлиот воздух во објектот се движи кон кровот (без разлика на спратноста и големината на објектот) и излегува низ сите пукнатини, несовршености или пропусти при градењето (во ѕидовите, прозорците и вратите, но најмногу низ кровот и околу прозорците). Овие пукнатини и отвори најчесто се невидливи за голо око, но и тоа како се чувствува провевот и загубите на пари. Кога загреаниот воздух со релативна влажност од околу 40% продира низ пукнатините и се лади, доаѓа до кондензација внатре во ѕидовите или во изолацијата на кровот. Низ една микропукнатина со должина од 1м, за 24 часа, преку кондензација може да се собере и до 300гр. вода. Ова покажува дека лошата воздухонепропустливост на објектот допринесува и  кон големи здравствени проблеми, но и до уништување на изолацијата или други делови од објектот.

Бидејки во природата секогаш постои баланс, така мора да постои и баланс на воздухот во објектите. 
Количината на топол воздух која ќе излезе низ пукнатините, се надоместува со повлекување на ладен и загаден воздух во ниските делови од објектот. Во лето овој феномен е со обратни правци на движење на воздухот.
Важно е да се напомене дека и премногу запечатен објект, носи други проблеми, кои дирекно влијаат на квалитетот на воздухот во објектите и врз здравјето на корисниците. Затоа оваа проблематика треба да се препушти исклучиво на професионалци.