Градежна дијагностика

Како што луѓето во текот на животот имаат потреба од медицински интервенции, така и кај градбите со текот на експлатација и користење па и градење се јавува потреба од „лекување“. За да може да се третира конкретно зафатена дел од телото, во медицината е неопходно најнапред да се воспостави соодветна дијагноза. Многу слична е ситуацијата и со градбите, објектите, домовите. За да знаеме што треба да превземеме за санација неопходно е да предходи ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ.Stetoscope

Што е ГРАДЕЖНА ДИЈАГНОСТИКА?

Документирано стручно мислење дадено врз база на визуелна оценка поткрепена со оперативни тестирања на просторот/ објектот и неговите системи и компоненти, со цел утврдување на нивната моментална состојба. ГРАДЕЖНАТА ДИЈАГНОСТИКА е многу благодарна, исплатлива и полезна услуга бидејќи со дијагностицирање од само неколку часа може да бидат откриени проблемите на оние станари или сопственици на објекти со кои што тие во периодот на експлоатација на објектите се соочуваат а не се во состојба да најдат соодветно решение за нивно надминување. Истотака може да помогне на потенцијални купувачи да донесат одлука за купување на недвижност која што ќе биде поткрепена со точни и конкретни информации за објектот.

Може да се врши и во објектите во кои веќе живеете или работите, доколку имате преголеми трошоци за загревање или ладење, или пак едноставно сакате да знаете во какви услови го поминувате денот. Имаме знаење, опрема и материјали, да предложиме како или да ги поправите откриените недостатоци, со што сериозно ќе се намалат трошоците, а ќе се подобри удобноста во објектите.

Како се одвива една ГРАДЕЖНА ДИЈАГНОСТИКА?

Стандардно дијагностицирање почнува со доставено барање за оваа услуга од страна на клиент. Цената на чинење на инспекцијата се утврдува врз основа на квадратурата и типот на објектот.

ЦИВКОН АГИ препорачува клиентите да пристуствуваат на инспекцијата. Една дијагностика може да трае од два до четири часа, а некогаш и подолго.

Вршителот на дијагностиката ја разгледува надворешноста на објектот (вклучувајќи ја и гаражата доколку ја има). Потоа испитувањето продолжува во внатрешноста на објектот. Во внатрешното испитување вклучени се просторот за живеење, подрум и доколку се пристапни, поткровја или тавани. На крајот од дијагностиката, вршителот и клиентот ги прегледуваат наодите. ЦИВКОН АГИ во рок од три дена од извршеното испитување изготвува писмен извештај и истиот го предава на клиентот. Со изготвениот извештај, клиентот ќе добие и предлог решение за отстранување на откриените аномалии.

Како ГРАДЕЖНИ ДОКТОРИ Ви ги нудиме и следните поединечни услуги