Blower Door Test

Blower door 2
 Hexagon 1

Метода, со која се мери воздухонепропустливоста (нивото за затнатост) на објектот, како кон надвор, така и помеѓу спратови или различни сектори од објектот. Степенот на запечатеност дирекно влијае врз трошоците за греење и ладење, врз удобноста во објектот, врз продорот на разни миризби, загаден воздух, инсекти и глодари во и низ објектот, врз можноста од појава на конденз и мувла, а посебно големо влијание има врз ефикасноста на системите за вентилација, греење и ладење. Но и премногу затнат објект, доколку нема соодветен пристап кон вентилирањето, може да доведе до сериозни проблеми по објектите и здравјето на луѓето.

Blower Door Test and Air Leakage Inspection by Civkon AGI

Повеќе:
pdf download