ИЦ Термографија

TermografijaИнфрацрвената Термографија е една од најсофистицираните дијагностички методи за превенција и откривање на огромен број на аномалии и дефекти кај објектите, инсталациите, опремата и машините.
Наизглед лесна и едноставна процедура, но се работи за високостручна и софистицирана метода, за која е потребен едуциран кадар и врвна опрема.

Mетода веќе позната на нашиот пазар, но нејзината погрешна примена и користењето на несоодветна и неквалитетна опрема, во најчест случај не ги дава реалните резултати и вистинските состојби на објектот. Во комнбинација со други инструменти, овозможува откривање на топлинските мостови, лоцирањето на потенцијално ризичните места за појава на конденз и мувла, откривање на места на продор на вода во подруми и низ кровови, проблеми во електричните и машинските инсталации, лоцирање на скриени протекувања во ѕидови и подови и друго.

Повеќе:

pdf download