Air Leakage Inspection

Воздухонепропустливоста кај нас е најзапоставениот дел од мерките за постигнување на енергетска ефикасност и висока удобност во објектите, од две причини. Првата е дека прописите во Македонија воопшто не ја обработуваат оваа проблематика, а второ бидејки познавањата на градежниците за оваа тема се многу мали, а често и никакви.

Метода за изнаоѓање на местата низ кои продира воздух, иако вратите и прозорците се затворени. Лошата затнатост на обвивката на објектот е причина за големи загуби на енергија, појава на мувла и конденз, непријатен провев, продор на загаден воздух, миризби, влегување на инсекти и глодари. Но лошата затнатост и помеѓу спратови и делови од објектите, ги носи истите проблеми, посебно кај висококатниците и објектите со големи површини.

Повеќе:

pdf download