Enclosure Integrity Test

Просториите или објектите во кои се наоѓа софистицирана електронска опрема или машини, или пак во нив се одвиваат сложени технолошки процеси, не смеат да бидат подложени на противпожарна заштита со течности. Во овие простории се употребуваат противпожарни системи кои користат разни гасови. Вакви потреби се јавуваат кај сервер соби, големи компјутерски системи, операциони сали и соби за интензивна нега во болниците и други објекти со специфични намени.

Со методата ENCLOSURE INTEGRITY TEST се контролира запечатеноста на една просторија. Заради ефикасноста на гасните противпожарни системи, од исклучителна важност е просторот да е добро херметизиран, за да се задржи потребната концентрација на гас, во потребниот период, како што е тоа случајот кај предходно наведениот тип на простории. Со овој тест се проверува ефикасноста на противпожарниот систем за таквите простории и објекти и тоа од повеќе аспекти. Она што е најважно, ги открива и лоцира сите потенцијални проблеми, заради кои противпожарниот гасен систем може да затаи токму кога е тоа најважно.

Повеќе може да прочитате тука:

pdf download