Duct Test

duct blasterAIRLEAKAGE DUCT ТЕСТ претставува дијагностичка метода за мерење на воздухонепропустливоста на каналите од системите за вентилација,греење и ладење (HVAC). Информациите добиени од оваа дијагностичка метода се драгоцени при обидите за заштеда на енергија.

Зошто е препорачливо да се прави?

- Штеди енергија

  • 10-30% од загреаниот/oладениот воздух се губи низ вентилацискитеDuct test 3 канали
  • Вентилациски канали кои што „протекуваат“ не испорачуваат воздух онаму каде што е потребно
  • Протекувачи канали дополнително го оптоваруваат системот

- Квалитетот на внатрешниот воздух

  • Низ местата на протекување може да се повлече воздух од неконтролирани простори, предизвикувајќи проблеми со влажност и загадувањеDuct test 2