Изградба на ЕЕ објекти

Ги нудиме услугите за изградба на сите видови објекти од високоградбата за оние инвеститори кои што тежнеат кон тоа да добијат вистински енергетско ефикасен објект, бидејќи градиме единствено на тој начин. Изведувањето на работите го правиме на највисоко стручно и техничко ниво. Опфатот на услугата е од земјени работи, преку изградба на карабина, инсталатерски работи, па се до сите занаетчиски и завршни работи.