Инженеринг

Како природна последица од поврзување на сите услуги и како одговор на потребите на пазарот, го нудиме инженерингот за изведба на сите типови објекти и сите фази. Парцијално или целосно, во зависност од желбите на клиентот, наша определба е да понудиме исклучително квалитетна изведба во рамки на договорените рокови.